Legalizacija

LEGALNO VIŠE VREDI

 

Ceo postupak ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata

 

umesto Vas radimo mi

 

Kontaktirajte nas

Postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta i upiše u katastar.
Objekti koji su upisani u katastar omogućavaju vlasniku lakšu prodaju jer ne postoji sumnja u vlasništvo nad objektom, upisani objekat može služiti kao zalog za kredit a možete i osigurati objekat.

Postupak podrazumeva nekoliko faza:

1. Prijava za ozakonjenje – legalizaciju.

Ako nemate prijavu po ranijem zakonu potrebno je da sačekate Građevinskog inspektora ili da se sami prijavite službi Građevinske inspekcije nadležne lokalne samouprave. Građevinski inspektor piše prijavu i šalje je nadležnom organu za postupak legalizacije.

2. Izrada Izveštaja o zatečenom stanju.

Izveštaj se dostavlja nadležnom organu za poslove ozakonjenja.

3. Takse.

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu zakonom.

4. Upis u katastar.

Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u katastar. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.
Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrsi upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.

Ovim je procedura završena i objekat je postao legalan i upisan u katastar.

 

ZAŠTO KOMPLIKOVANO KAD MOŽE JEDNOSTAVNO

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ovaj zahtev za ponudu Vas ne obavezuje. Ponudu prihvatate pismenim odgovorom na istu.